2014

Historie

Forside

Bestyrelse

1999-2013

Links

2015

2016

Vedtægter for Foreningen Rejseweekend


§ 1. FORMÅL
     Foreningens formål er at afholde rejsesammenkomster for individuelt rejsende.

     Foreningens adresse er:  Tannisbugtvej 107, Tversted, 9881 Bindslev

§ 2. MEDLEMSKAB
     Alle rejseinteresserede kan blive medlem af klubben mod betaling af det af bestyrelsen fastlagte kontingent.


§ 3. ØKONOMI
     Kassereren vælges af bestyrelsen blandt dennes medlemmer. Regnskabsåret løber fra d.1. maj til d.31. april det følgende år, og regnskabet skal revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

§ 4. GENERALFORSAMLING
     Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes hvert år i august i forbindelse med Rejseweekenden med følgende dagsorden:

     1)  Valg af dirigent.

     2)  Formandens beretning.

     3)  Kassererens beretning.

     5)  Indkomne forslag.

     6)  Evt. valg af formand (normalt på valg hvert andet år).

     7)  Valg af indtil seks bestyrelsesmedlemmer plus to suppleanter.

     8)  Valg af revisor plus revisor suppleant.

     9)  Eventuelt.

     Såvel formand som bestyrelse vælges for to år ad gangen, idet halvdelen af bestyrelsen går på valg hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Suppleanterne vælges kun for et år ad gangen.
     Generalforsamlingen skal være varslet skriftligt (brev eller e-mail) senest tre uger før dens afholdelse. Punkter til dagsordenen herunder forslag til afstemning skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Medlemmer kan indtil én uge før generalforsamlingen rekvirere indkomne forslag hos formanden.

Afstemninger og valgprocedurer
     Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Enhver afstemning (herunder forslag til vedtægtsændringer, men minus opløsning af klubben - § 6) afgøres ved simpelt flertal. Afstemninger foretages normalt ved håndsoprækning, men såfremt mindst tre medlemmer ønsker det, skal en afstemning ske skriftligt. Stemmerne kontrolleres da af to udpegede, ikke opstillede, medlemmer, og resultatet (inkl. stemmetal) skal bekendtgøres umiddelbart efter optællingen.
     Formandsposten er den eneste, der vælges direkte af generalforsamlingen. Ved valg mellem to kandidater gælder simpelt flertal. Står valget mellem mere end to kandidater, sker valget i to runder. Såfremt ingen af kandidaterne får mere end 50% af stemmerne i første runde, afholdes en ny valgrunde med de to bedst placerede fra den første runde.
     Ved valg til bestyrelsen har hvert fremmødt medlem et antal stemmer, der svarer til antallet af ledige poster, der skal besættes, men man bestemmer selv, hvor mange af stemmerne, man vil bruge. Dog kan en kandidat kun modtage én stemme fra samme medlem.

§ 5. BESTYRELSEN
     Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer. Formanden er ansvarlig for foreningens almindelige drift. Kassereren er ansvarlig for opkrævning af kontingenter og regnskabet i almindelighed.
     Såfremt et bestyrelsesmedlem er bortrejst eller på anden måde ikke deltagende i bestyrelsen i tre måneder eller mere, kan den øvrige bestyrelse (men behøver ikke) indsætte en af suppleanterne. I så fald er førstesuppleanten den kandidat, der ved generalforsamlingen fik flest stemmer af suppleanterne. Når det valgte bestyrelsesmedlem igen er tilbage, genindtræder han/hun som normalt, og suppleanten glider ud igen.

§ 6. OPLØSNING AF KLUBBEN
     Foreningen kan opløses, hvis dette vedtages af et flertal på to tredjedele af de fremmødte under to på hinanden følgende generalforsamlinger, indkaldt med mindst én måneds mellemrum. Vedrørende indkaldelse: se § 4. Ved opløsning tilfalder foreningens realiserede midler Julemærkefonden.

Foreningen er stiftet på Rejseweekenden i Hårby, den 22. august 2004.

Vedtægter